Privacy-verklaring

Privacyverklaring

Privacy Policy


Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.haicobouma.nl

Haskerutgongen 7

8465SJ Oudehaske

Haico Bouma is de Functionaris Gegevensbescherming van Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen

te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Daarnaast worden gegevens verwerkt in het programma Cyclesoftware.* Onderaan deze pagina leest

 u meer over hoe deze gegevens worden verwerkt, wat de doeleinden zijn en hoe gegevens worden beveiligd.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden

zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem

dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze

informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische

cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,

tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de

technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat

de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt

je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen

cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen

via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van statistieken programmaʼs zoals Google Analytics,

een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google

Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer

worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site

gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de

website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om

bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te

stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking

tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze

derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet

combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

jouw persoonsgegevens door Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen

om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar

jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot

inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw

persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen wil je er

tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haico Bouma Schaatsen, Skeelers & Fietsen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat

jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

* Cylcesoftware kassasysteem

Verwerkersovereenkomst
Deze Verwerkersovereenkomst is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018
Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die
CycleSoftware B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64356582, (hierna: Verwerker) uitvoert ten
behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen
partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst).
hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”,
overwegende dat:
l Verwerkingsverantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten of klanten van klanten (hierna:
Betrokkenen);
l Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van het online programma (CycleSoftware) dat Verwerker aanbiedt om
o.a. kassa handelingen te verrichten, facturen op te stellen, orders/offertes naar klanten te versturen, reparties te
plannen, e-mail adressen te exporteren, een klantenbestand bij te houden, verzekeringen af te sluiten, gegevens te
delen met leveranciers, zendingen aan te melden of om de boekhouding te exporteren;
l Verwerkingsverantwoordelijke door middel van het gebruik van het online programma van Verwerker
persoonsgegevens laat verwerken door Verwerker waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen
aanwijst. Dit in het kader van de overeenkomst tussen Partijen (hierna te noemen: Hoofdovereenkomst);
l Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
l Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze
verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
l Verwerker bij de uitvoering van de Hoofdovereenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1
sub e van de Wbp;
l Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
l waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin
van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
l waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
l waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de
corresponderende bepalingen uit) de AVG.
komen overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van
het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de
‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de
boekhouding en financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, het aanbieden en beheren van het online
Customer Relationship Management-pakket van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke, het onderhouden van
telefonisch contact met klanten van Verwerkingsverantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service,
het verrichten van Public Relations- en marketingactiviteiten voor Verwerkingsverantwoordelijke, het verzenden van
nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de klantenadministratie van
Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming
worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden
verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de
persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.
Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet
reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor
kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de betrokkenen of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek
naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen
maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in
de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie
van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve
van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).
2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij
ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de
Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Verwerkingsverantwoordelijke geeft
Verwerker daarnaast, indien van toepassing, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de
Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen
het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een
geautomatiseerde omgeving.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke
(eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de
Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker
zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de
persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig
recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers
5.1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in
te schakelen, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
5.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde
subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van de
subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een door Verwerker in te schakelen subverwerker, zullen
Partijen in onderling overleg treden om tot een oplossing te komen.
5.3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als
tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving
van de plichten door deze subverwerkers en is bij fouten van deze subverwerkers zelf jegens
Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de
te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals
onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Verwerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals genoemd in het Beveiligingsprotocol welke als bijlage is
aangehecht aan deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker mag het Beveiligingsprotocol op ieder moment eenzijdig
aanpassen. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van aanpassingen.
6.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk
omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te latenvoldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het
treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij
zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is
verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht
7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek
(waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige
gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of
betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de
Verwerkingsverantwoordelijke binnen 72 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het
beveiligingslek en/of het datalek.
7.2. Een melding moet altijd worden gedaan.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de
meldplicht:
l de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van
betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en
persoonsgegevensregisters in kwestie;
l de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar
meer informatie kan worden verkregen;
l de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
l de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen
daarvan.
7.4. De Verwerker zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de
inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek
zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt
aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal
Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader
van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor
een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is
gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan
derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze
Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit
10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde (hierna:
Controleur) die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de
algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de
verwerker, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief
ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar
eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
10.5. Verwerker kan een vergoeding in rekening brengen voor een audit (op basis van door Verwerker redelijk gemaakte
kosten). Verwerker verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke vóór een dergelijke audit nadere informatie over een eventuele
van toepassing zijnde vergoeding, alsmede de basis voor de berekening hiervan. Eventuele kosten die in rekening
gebracht worden door een Controleur die door Verwerkingsverantwoordelijke wordt aangewezen om een dergelijke audit
uit te voeren, komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.
10.6. Verwerker kan bezwaar maken tegen een Controleur die door Verwerkingsverantwoordelijke wordt aangewezen omeen audit uit te voeren indien de Controleur, naar de redelijke mening van Verwerker, niet naar behoren gekwalificeerd of
onafhankelijk is, een concurrent van Verwerker is of anderszins kennelijk ongeschikt is. In geval van een dergelijk bezwaar
van Verwerker moet Verwerker een andere Controleur aanwijzen of zelf de controle uitvoeren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en boetebepalingen
11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Hoofdovereenkomst
geldt.
11.2. In het geval van schending van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker een direct opeisbare boete van € 50,00
per overtreding en € 50,00 per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste
ondertekening.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen
en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar
keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm
retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan
verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren
mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen
tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
13.3. Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door
Verwerkingsverantwoordelijke.
13.4. In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
l de Hoofdovereenkomst;
l de Algemene Voorwaarden;
l deze Verwerkersovereenkomst;
l eventuele aanvullende voorwaarden.

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen
Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens
verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:
l Telefoonnummer
l Financiële gegevens
l E-mailadres
l IP-adres
l Geboortedata
l NAW-gegevens
l Documenten
Van de categorieën betrokkenen:
l Personeel
l Mogelijke klanten
l Accounthouders
l Leveranciers
l Klanten
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën
betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een
incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Bijlage 2: Beveiligingsmaatregelingen
Verwerker heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
l Alle informatie wordt opgeslagen op servers in de Europese Unie. Deze servers staan in data centers die 24 uur per
dag, 7 dagen per week zijn beveiligd
l Fysieke beveiliging data-centers d.m.v. aanmelding & paspoort controle
l Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden
l IP-restricties voor toegangsbeveiliging van database en bestanden bij Verwerker
l Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie
l Pseudonimiseren van wachtwoorden en persoonsgegevens
l Logging van verwerkingsactiviteiten door gebruikers (180 dagen)

 

Haico Bouma Oudehaske

Hasker Utgongen 7
8465 SJ Oudehaske
Tel: 0513 - 677234

mail naar Haico Bouma


Openingstijden:

Maandag     13:00 - 18:00
Dinsdag   09:00 - 18:00 
Woensdag   09:00 - 18:00 
Donderdag   09:00 - 20:00 
Vrijdag   09:00 - 18:00 
Zaterdag   09:00 - 17:00 
Zondag   GESLOTEN

Haico Bouma Thialf

Pim Mulierstraat 1
8443 DA Heerenveen
0513 - 636 690

mail naar Haico Bouma thialf


Openingstijden:

Maandag   Gesloten
Dinsdag   10:00-14:00u
Woensdag   Gesloten
Donderdag   Gesloten
Vrijdag   Gesloten
Zaterdag   Gesloten
Zondag   Gesloten